Informácie


 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavyZákladné údaje:

Názov : ZŠ s MŠ Hontianske Tesáre

Počet tried:
2 (trieda 3-4 roč.detí, trieda 5-6 roč.detí)

Adresa MŠ:
962 68 Hontianske Tesáre č.148

Riaditeľka: Mgr. Anna Spišiaková

Zástupkyňa : Ľubica Močárová

Telefón:045/5596197

E-mail – MŠ: ms@honttesare.sk

E-mail – zriaďovateľ:obec@honttesare.sk

 

 


My už ráno neplačeme za ockom a mamičkou.
Celý deň sa spolu hráme s mackom, s bábou, s autíčkom.
Vieme pekne poďakovať, poprosiť aj pozdraviť,
pri rozprávke ticho sedieť, spievať, kresli, súťažiť.
Aj zaviazať topánočky sa nám zavše podarí,
veď už nie sme malé deti, ale veľkí škôlkári.

 

Poslanie našej MŠ:
Život detí v MŠ je dobrým predpokladom pre ich celkový harmonický rozvoj. Vytvárajú sa tu podmienky na činnosti detí, ktoré im poskytujú sociálne a iné podnety pre ich rozvoj.

Na dosiahnutí žiadúcej úrovne školskej pripravenosti sa podiela aj vhodné výchovné pôsobenie, ktoré nám pomáha formovaťdieťa do úlohy školáka.

U detí v tomto období je potrebné rozvíjať schopnosti.:

  • REČOVÉ – správna výslovnosť, modulácia hlasu a rozvoj slovnej zásoby
  • MOTORICKÉ – rozvoj hrubej a jemnej motoriky
  • ORIENTAČNÉ – schopnosť orientácie sa v priestore, pochopenie významu slov označujúcich smer a priestorové videnie
  • AUDITÍVNE – schopnosť rozoznať smer odkieľ zvuk prichádza,
  • VIZUÁLNE – schopnosť rozlišovať podobnosti a rozdiely v tvaroch, predmetoch
  • ROZUMOVÉ – primeraný rozvoj rozumových funkcií dieťaťa

Treba však dodať, že absencia návštevy MŠ pre deti znamená problémy pri zaškoľovaní, najmä pre deti zo zanedbaného sociálneho prostredia.

V MŠ – Hont. Tesároch sme sa zamerali na preventívno-výchovnú logopedickú starostlivosť v predškolskom veku. Aplikácia zákl. reflexologických zákonitostí pri ovplyvňovaní vývinu reči v MŠ umožňuje, aby jazyková výchova plnila dôležitú integrujúcu funkciu.

Týmto systémom výchovy nám bolo umožnené včas odhaliť i nedostatky reči a to nielen ťažšieho charakteru, ale i také, ktoré sa v bežnej pedagogickej praxi prehliadajú, no majú nepriaznivé dôsledky na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Osobným pohovorom s rodičom odporúčame návštevu logopedickej poradne.


Webicon