ZŠ s MŠ Hontianske Tesáre


 

Základná škola v Hontianskych Tesároch a Materská škola v Hontianskych Tesároch boli do 1. septembra 2011 školami bez právnej subjektivity. Dňa 1. septembra 2011 vznikol zlúčením týchto škôl nový právny subjekt ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU.

Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je Obec Hontianske Tesáre. Súčasťou ZŠ s MŠ je školský klub detí (ŠKD) a školská jedáleň (ŠJ).  Základná škola je umiestnená na prízemí a materská škola na poschodí spoločnej budovy v strede obce Hontianske Tesáre. Školy majú spoločné športové ihrisko a oddychovú zónu v areáli školy, vybavenú lavičkami, preliezačkami, šmýkačkou a pieskoviskom.

Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie ( ISCED 1 ) pre žiakov 1. až 4. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola má kapacitu 40 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 5 pedagogických zamestnancov, vrátane 2 špeciálnych pedagógov. Pri škole pracuje školský klub detí s názvom "Slniečko".

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie  ( ISCED 0 ) pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Škola má kapacitu 40 detí a výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 3 pedagogickí zamestnanci. 


Webicon