Projekt ING Šanca pre deti Charitatívny fond LION


 

ING Šanca pre deti  -  Charitatívny fond LION

     Grantový program ING Šanca pre deti je zameraný na podporu integrácie a zvýšenie kvality vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných materských a základných školách. Táto výzva je špeciálne zameraná na pomoc žiakom s poruchami správania.

Prostredníctvom programu ING Šanca pre deti je možné podporiť pozitívne trendy vo vzdelávaní žiakov s poruchami správania, ktoré žiakom umožnia rozvíjať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti.

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov s poruchami správania v materských a v oboch stupňoch základných škôl.

Cieľovou skupinou sú žiaci s poruchami správania, ich pedagógovia a rodina.


Názov nášho projektu

SPOLU TO LEPŠIE ZVLÁDNEME !!!!!!!!!

Naša škola využila túto výzvu a zapojila sa to projektu, ktorý vyhlásila Rada charitatívneho fondu LION z programu ING Šanca pre deti, a ktorý nám bol úspešne schválený a obdržali sme finančný príspevok vo výške 400 €.

Finančné prostriedky sme použili na nákup špeciálnych a didaktických pomôcok pre žiakov s poruchami správania a ich rodičov, na spoločné stretnutia, hry, aktivity a nákup odbornej literatúry s tematikou porúch správania.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov s poruchami správania v našej škole. Hlavný cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom nasledovných čiastkových cieľov:

1. Pomôcť rodičom zvládnuť problémové správanie sa dieťaťa doma, lepšie porozumieť dieťaťu, pochopiť cieľ jeho správania sa, vedieť reagovať spôsobom, aby sa dieťa cítilo akceptované a nie ponižované a zároveň, aby sa rodičia necítili bezmocní. Vysvetliť rodičom, že je dôležitá vyvážená a zdravá strava, stanovenie jasných, stručných pravidiel a ich dodržiavanie, nielen dieťaťom, ale aj jeho okolím. Zapájať rodičov do komplexne poňatého edukačného procesu. Získať rómskou rodinu pre spoluprácu, čo je pre deti nesmierne dôležité. Sila i slabina rómskeho žiaka je totiž v jeho rodine. Ak získame rodičov – získame i deti.
2. Žiakom pomôcť zvládnuť problémové situácie, hlavne individuálnym, láskavým prístupom mu dať najavo, že aj on môže byť úspešný, dať mu kedykoľvek možnosť využívať rôzne didaktické a špeciálne pomôcky na koncentráciu, rozvoj presnosti, tvorivosti, vybitie prebytočnej energie.
3. Učiteľom zabezpečiť samovzdelávanie v oblasti porúch správania sa žiakov, vzájomnú informovanosť o nadobudnutých poznatkoch. Riadiť sa slovami Olíkovej, že vo výchove, a to nielen detí s ADHD, platí praktické pravidlo: prítomnosť láskavá, láskavosť primerane náročná.

Tieto ciele chceme dosiahnuť každodennou prácou priamo vo výchovno – vzdelávacom procese, priamym kontaktom s rodičmi, rodinami žiakov s poruchami správania.

Raz týždenne organizovať stretnutie s jednou rodinou – rôzne hry, aktivity, relaxačné cvičenia. Názov stretnutí: „Spolu to lepšie zvládneme“

Podľa potreby realizovať rozhovor s rodičmi, poskytnúť materiál na prácu aj v domácom prostredí ( rôzne pracovné listy na spoločné vypracovanie s deťmi ).

V letných mesiacoch formou denného tábora „ Každá streda je veselá“, zameraného na činnosti súvisiace s pohybovou aktivitou, hrami na rozvoj tvorivosti, koncentrácie, rozhovor o slušnosti správania doma, v škole, v prírode, s využitím prvkov prosociálnej, enviromentálnej výchovy.

Cieľ 1 – prostreníctvom stretnutí „ Spolu to lepšie zvládneme“, pomôcť rodičom a ich deťom spoločnými aktivitami, cvičeniami, hrami zvládať problémové situácie, pričom budeme využívať didaktické a špeciálne pomôcky

Cieľ 2 – využívaním zakúpených diadaktických a špeciálnych pomôcok (športových, relaxačných) prispievať k odbúravaniu prebytočnej negatívnej energie žiakov s poruchami správania, skvalitňovať vyučovací proces a koncentráciu, odstraňovať nepozornost pri riešení úloh, podporovať tvorivosť a komunikačné schopnosti žiakov aj ich rodičov

Cieľ 3 – pomocou odbornej litaratúry dopĺňať učiteľskú knižnicu, obohacovať vedomosti, zručnosti učiteľov, aby získané informácie, metódy, formy a aktivity efektívne využívali vo svojej práci


Postupne budeme na našej web stránke www.skola.honttesare.sk informovať o priebehu projektu a dopĺňať fotografie z aktivít a stretnutí.

 

                                            smiley       heart      smiley       heart

 

 


Webicon