List rodičom pred zápisom do 1. ročníka


 

Vážení rodičia!
Je veľmi dôležité, aby dieťa pred vstupom do ZŠ bolo na ňu pripravené. Znamená to, aby pred vstupom do ZŠ navštevovalo aspoň jeden školský rok MŠ. Nejde len o prípravu na školu, ale na život vôbec. Rodina znamená pre dieťa pocit istoty, bezpečia a zázemia. Je to aj preto, že členovia rodiny sa nemenia, sú stabilní po mnoho rokov. Učiteľky v MŠ, v ZŠ – prichádzajú, odchádzajú, menia sa. Materská škola však zasa dieťa socializuje. Znamená to, vedieť komunikovať s druhými cudzími dospelými ľuďmi, vedieť komunikovať so svojími rovesníkmi. Vedieť vyjadriť svoje želania a priania. Vedieť preložiť splnenie a naplnenie svojich túžob na popoludnie, po pobyte v materskej škole. A to je príprava na život.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ

• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety do "päť";
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
• nepomočuje sa.

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripraviť na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
 


Webicon