Zaškolenie v správnom čase


 

Metodický materiál pre rodičov
Zaškolenie v správnom čase

Kedy do školy?
• Dovŕšením šiesteho roku dozrieva u dieťaťa nervový systém a dieťa sa začína spontánne zaujímať o písmo - usiluje sa čítať nadpisy, písať prvé písmenká
• Má záujem o školu a učenie
• Dieťa má mať na svoj vek primeranú váhu a výšku
• Primerane citovo a sociálne zrelé
• Dieťa rozumovo zrelé, ale ustráchané, plačlivé, naviazané na rodičov, by v škole mohlo aj trpieť
• Nedostatočne rozvinutá grafomotorika u dieťaťa, veľká hravosť u dieťaťa, chybná reč – sú časté dôvody na odloženie povinnej školskej dochádzky
• Rodičia musia podľa zákona zapísať do školy každé dieťa, ktoré do 1. septembra nastávajúceho školského roku dovŕši šiesty rok veku
• Rodičia majú však právo požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky podaním si žiadosti riaditeľovi školy a po absolvovaní vyšetrenia v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie príslušná škola vydá rodičovi rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky pre dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu alebo bude zaradené do nultého ročníka na základnej škole.
• Šesťročné dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou by nemalo zostať doma, ale navštevovať MŠ.
• Vhodným riešením je zaradenie dieťaťa do nultého ročníka na základnej škole, ak by pripadalo do úvahy, že dieťa v materskej škole môže stagnovať, prípadne sa nudiť


A čo by mal vedieť budúci prvák?
• Samostatne sa obliecť, obuť sa, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na topánkach
• Samostatne sa najesť, samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť
• Správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
• Vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
• Interpretovať obsah krátkej rozprávky
• Poznať naspamäť detskú pesničku, básničku
• Kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi /hlava, krk, trup/, postava by mala byť anatomicky správne rozložená
• Vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
• Poznať základné odtiene farieb
• Orientovať sa v priestore, vedieť, kde je „vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo“
• Mal by vedieť dokončiť začatú prácu alebo hru, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať od činnosti
• Zvykať si na nové prostredie a osoby bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/
• Mal by ovládať prejavy slušného správania /pozdraviť, odzdraviť a pod./
• Nemal by sa strániť spoločnosti ďalších detí, nemal by byť medzi nimi bojazlivý, plačlivý,
• V jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napr: cmúľanie prstov, pomočovanie sa


Najčastejšími znakmi nepripravenosti na školu sú:
• Zaostávajúci vývin reči, chudobná slovná zásoba
• Hravosť
• Extrémna zábudlivosť
• Neschopnosť vyčleniť podstatné informácie
• Medzery v základných poznatkoch
• Znížená výkonnosť a ťažkosti v adaptácii na kolektív
• Úzkosť a precitlivenosť
• Ľahko rozptýliteľná pozornosť, impulzívnosť


Prekážky, ktoré musí prvák prekonať:
• Zmena prostredia
• Zmena pedagógov a vychovávateľov
• Strach z nepoznaného (či si nájde priateľov, aká bude pani učiteľka, či sa bude môcť ešte hrať a pod.)
• Strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do tej istej základnej školy
• Nové, náročnejšie povinnosti (napr. písanie domácich úloh)
• Zmena denného režimu (strata času na oddych – poobedný spánok)
• Prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie na vyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky a pod.)
• Zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať a učiť sa nové poznatky,...)
• Nutnosť vydržať sústredene sedieť 45 minút
• Hodnotenie jeho výkonov, na ktoré nebolo zvyknuté
• Dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, organizovať si samo čas (čas jesť desiatu cez prestávku, pripraviť si pomôcky a pod.)

Ako môže pomôcť rodič:
• Je dôležité vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho v škole bude očakávať, aké budú jeho povinnosti, ešte pred nástupom do školy
• Povzbudzovať dieťa, poukázať na kladné stránky osobnosti dieťaťa, na to, čo už zvládlo a dokázalo
• Byť trpezlivým. Dieťaťu môžu ísť prvé dni domáce úlohy veľmi ťažko, nedokáže sústredene sedieť. Celý deň sedelo v škole a muselo byť pozorné a môže byť nervózne z toho, že to isté musí robiť aj doma
• Pozitívne motivovať, vyzdvihnúť dobré veci, napr. čo všetko sa dieťa v škole naučí, že spozná nových priateľov, bude mať určité výhody a pod
• Rozprávať sa s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo, prípadne nepáčilo. Je dôležité, aby dieťa cítilo v rodičoch oporu, aby vedelo, že nech by malo akýkoľvek problém, môže sa na nich obrátiť a že na nové, preň momentálne ťažké povinnosti, nie je úplne samo. V prípade, že sa dieťa začne chodenia do školy obávať, je potrebné zistiť hneď v čom je problém a čoho sa dieťa bojí. Nemusí ísť hneď o závažný problém, ale môže sa jednať o nedorozumenie alebo iný menší problém, ktorý je možné vyriešiť chápavým rozhovorom s dieťaťom alebo triednym učiteľom
• Nástup dieťaťa do školy je zmenou i pre rodičov, dieťa má nové povinnosti, ktoré menia režim a voľný čas i v rodine
• Rodič by nemal nahlas hovoriť o svojich obavách a negatívnych skúsenostiach so školou. Nemal by pred dieťaťom hovoriť o obmedzovaní a trestoch. Nestrašiť dieťa príliš ťažkými a nezvládnuteľnými úlohami, ktoré ho čakajú
• Rodič by mal dieťaťu dopriať i čas na hru a oddych. Dieťa môže mať strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude môcť hrať, preto je dôležité vysvetliť mu, že i napriek tomu, že má už určité povinnosti, ktoré si musí plniť, čas na hru bude mať vždy, keď si svoje úlohy splní
• Nemal by sa báť prípadného psychologického vyšetrenia, môže dieťaťu len pomôcť a včas zistiť, či je dieťa na školu pripravené.
• Rodič by mal dieťaťu prekontrolovať domáce úlohy. Kontrolovať pravidelne žiacku knižku a zrkadielko. Môže tam byť dôležitý odkaz od triedneho učiteľa, na ktorý dieťa pozabudlo
• Rodič by mal dieťaťu zabezpečiť i mimoškolskú aktivitu, aby sa dieťa dokázalo od svojich povinností odpútať a rozptýliť. Je dobré, ak si dieťa samo povie, čo ho zaujíma a čomu sa chce venovať. Pri výbere mimoškolskej aktivity je potrebné zohľadniť danosti dieťaťa, aby nebolo príliš preťažené a unavené

Podľa nového školského zákona potrebujete pre odloženie školskej dochádzky vyšetrenie školskej zrelosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a tiež potvrdenie od obvodného lekára o nezrelosti dieťaťa.

  CPPPaP vo  Zvolene vykonáva v našej škôlke depistážne vyšetrenia detí predškolského veku. Následné konzultácie s učiteľkami MŠ, ale aj s Vami - rodičmi, robí práve pre potreby správneho zaškolenia Vašich ratolestí.

Viac info o CPPPaP na:
www.cpppapzvolen.webnode.sk
 


Webicon