Školský vzdelávací program


 

     Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy. Musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

     Školský vzdelávací program obsahuje vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania, stupeň vzdelania, vlastné zameranie školy, dĺžku štúdia, formy výchovy a vzdelávania, učebné osnovy, učebný plán, personálne zabezpečenie, materiálno-technické a priestorové vybavenie, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a zamestnancov, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie a pod.

     Školský vzdelávací program Základnej školy v Hontianskych Tesároch si môžete prečítať v prílohe.

PrílohaVeľkosť
Školský vzdelávací program.doc383 KB
Zverejnené v:

Webicon