Správa o výchovno vzdelávacej činnosti


 

 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach, je dokumentom, ktorý obsahuje základné identifikačné údaje o škole, údaje o počte žiakov, výsledkoch hodnotenia a klasifikácie, údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov, údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená, údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy, údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti a pod.

     Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy nejneskôr do 31. decembra. 

     Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Hontianskych Tesároch, jej výsledkoch a podmienkach,  si môžete v plnom znení prečítať v prílohe. 

    

PrílohaVeľkosť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013-2014.doc220.5 KB
Zverejnené v:

Webicon