Zamestnanci


 


Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Anna Spišiaková - riaditeľka školy, triedna učiteľka I. špeciálnej triedy (1., 3. a 4. ročník), špeciálna pedagogička

Mgr. Lucia Husáková   - triedna učiteľka I. triedy ( 1. a 2. ročník ), koordinátorka prevencie

Mgr. Michaela Mráziková - triedna učiteľka II. triedy ( 3. a 4. ročník ), špeciálna pedagogička, vedúca MZ, koordinátorka informatizácie, koordinátorka enviromentálnej výchovy

Ľubica Hajnalová -  vychovávateľka v ŠKD, učiteľka telesnej výchovy v II. triede ( 3. a 4. ročník )

Mgr. Marek Hraňo - vyučujúci katolíckeho náboženstva

Viera Suchárová - asistentka učiteľky ZŠ

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Elena Mihóková - účtovníčka, vedúca školskej jedálne

Margaréta Paukovicová - upratovačka

Peter Majdák - školník

Anna Dendišová - kuchárka

Anna Kováčová - pomocná kuchárka
     

      

Zverejnené v:

Webicon